To the content To main menu

Celmlauzis aprites ekonomikas jomā

Vairāk nekā 30 gadu garumā

Aprites ekonomika

Green Care Professional apzīmē aprites ekonomikas principu piemērošanu visā vērtību ķēdes garumā, sākot no izejmateriāliem līdz iepakojumam. Izmantotie materiāli (tīrošās ķīmiskās vielas un iepakojums) ir droši cilvēka dzīvībai un dabai. Mēs garantējam to drošumu ar produkta dizainu, jo visas tā sastāvdaļas var atgriezt tehniskajos un bioloģiskajos ciklos. Ražošanai nepieciešamā elektroenerģija tiek iegūta vienīgi ar atjaunojamās enerģijas avotu starpniecību, bet nepieciešamā ražošanas siltumenerģija tiek ģenerēta, izmantojot klimatneitrālo dabasgāzi. Pateicoties mūsu uzņēmumā uzstādītajai ūdens attīrīšanas iekārtai, mēs spējam nodrošināt arī pastāvīgi augstu ūdens kvalitāti. Werner & Mertz Professional, uzņēmums, kas radījis mūsu zīmolu, ir apņēmies atbalstīt sociālo un vides taisnīgumu, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Ar Green Care Professional – apritē cirkulārā nākotnē

Mūsu jaunā tēla filma

YouTube

Lejupielādējot videoklipu, jūs piekrītat YouTube konfidencialitātes politikai.
Uzzināt vairāk

Atskaņot video

Bioloģiskais
cikls

1. Formulas

1. Formulas Mūsu ilgtspējīgās formulas iekļauj vienīgi augu izcelsmes virsmas aktīvās vielas. Tās nesatur nekāda veida bīstamas sastāvdaļas vai alergēnus!

2. Produkts Mūsu produktu lietošana ir droša lietotājiem un saudzējoša videi.

3. Kompostēšana

3. Kompostēšana Mūsu tīrīšanas ķimikālijas ir bioloģiski noārdāmas.

4. Izejmateriāli uz augu bāzes

4. Izejmateriāli uz augu bāzes Mēs izmantojam atjaunojamus, augu izcelsmes izejmateriālus.

1. Jauns iepakojums

1. Jauns iepakojums Mēs atkritumus uztveram kā resursu: gandrīz visi mūsu iepakojumi ir izgatavoti no otrreizēji pārstrādājamiem un otrreizēji pārstrādātiem atkritumiem.

2. Produkts

2. Lietošanas posms Mūsu produktu dozēšana ir vienkārša un nodrošina resursu taupīšanu.

3. Otrreizējā pārstrāde

3. Otrreizējā pārstrāde Ērta iztukšotā iepakojuma likvidēšana plastmasas, kompozītmateriālu un metāla atkritumu šķirošanas konteinerā.

4. Tehniskie izejmateriāli (reciklētais materiāls)

4. Tehniskie izejmateriāli (reciklētais materiāls) Šķirošana un pārstrāde rada reciklēto materiālu, kas tiek izmantots augstas kvalitātes plastmasas iepakojuma ražošanai.

Tehniskais
cikls

Bioloģiskais cikls

Bioloģiskais cikls apzīmē produktu sastāvdaļas. Lai uzturētu slēgtu ciklu, formulās tiek izmantoti augu izcelsmes resursi un organiskie materiāli, kurus pēc produkta izlietošanas var atgriezt dabā. Materiāli dabiskā veidā konvertējas trūdvielās, kas ir auglīga augsne jaunu augu izcelsmes izejmateriālu kultivēšanai. Formulas sastāvdaļām ir jāspēj pilnībā bioloģiski sadalīties.

Mūsu produkti ir uzrādījuši sekmīgus rezultātus bioloģiskās noārdīšanās spējas pārbaudēs, kas veiktas, piemērojot stingrus standartus.

Tehniskais cikls

Tehniskais cikls apzīmē produktu iepakojumu. Lai nodrošinātu slēgtu materiālu ciklu, iepakojumam ir jābūt otrreizēji pārstrādājamam un ražotam no otrreizēji pārstrādāta materiāla. Tādējādi atkritumi pārvēršas vērtīgā resursā, jo izlietotās PET pudeles kļūst par tehniskiem izejmateriāliem nākamajam produktu ciklam. Mērķis ir radīt slēgtu aprites sistēmu, novēršot jaunu atkritumu veidošanos.

Mūsu zīmola produkti ir izstrādāti, vadoties pēc šī pamatprincipa, un gandrīz visi mūsu iepakojumi ir izgatavoti no otrreizēji pārstrādājamiem un otrreizēji pārstrādātiem atkritumiem.


Cradle to Cradle® princips – dzīve ir aprites ekonomika

Cradle to Cradle® raksturo aprites ekonomikas principu, kur produkti tiek izstrādāti un izmantoti ciklos.  Šo koncepciju 20. gadsimta 90. gadu beigās izgudroja vācu ķīmiķis Prof. Dr. Mihaēls Braungarts (Michael Braungart) un ASV arhitekts Viljams Makdono (William McDonough). Pēc tam to turpināja attīstīt Hamburgā bāzētā EPEA (Vides aizsardzības veicināšanas aģentūra). Koncepcijas pamatā esošais kredo „from Cradle to Cradle®” (no šūpuļa līdz šūpulim) ir pretstats labi zināmajam lineārajam ražošanas principam „no šūpuļa līdz kapam”. Pēdējās minētās sistēmas ietvaros materiāli no to avotiem atkritumos bieži vien nonāk bez saprātīgiem apsvērumiem par dabas resursu aizsardzību ilgtermiņā.

Cradle to Cradle® pamatā ir produktu izstrāde vienkāršai integrācijai bioloģiskajos vai tehniskajos ciklos. Izaicinājumu rada produkta attīstības plānošana visa slēgtā materiālu cikla garumā, proti, produkta materiāliem ir jābūt piemērotiem drošai un pilnīgai atgriešanai biosfērā vai atjaunošanai un atkārtotai izmantošanai labā kvalitātē. Turpmākie tirgū pieejamie produkti ir jāizstrādā tādā veidā, lai uzlabotos atjaunoto otrreizēji pārstrādājamo daļiņu kvalitāte, nodrošinot otrreizējās pārstrādes iespēju tādā pašā vai augstākā līmenī. Sastāvdaļas ir jāatlasa tā, lai lietošanas laikā vai citu posmu, piemēram, ražošanas, otrreizējās pārstrādes vai atkārtotas izmantošanas, laikā nepieļautu toksisku iedarbību. Ievērojot Cradle to Cradle® principu, jēlnafta, kas, piemēram, vienu reizi tiek izmantota plastmasas ražošanai, paliek ciklā un netiek neatgūstami sadedzināta. Otrreizējai pārstrādei tāpat kā citiem ražošanas procesiem izmantotā enerģija, ja iespējams, ir jāiegūst no atjaunojamiem resursiem videi un klimatam draudzīgā veidā. Labs šī procesa piemērs ir jaunas PET pudeles izgatavošana no vecas PET pudeles.

Cradle to Cradle® ir McDonough Braungart Design Chemistry LLC reģistrēta prečzīme. Cradle to Cradle Certified CM ir sertifikācijas zīme, kas piešķirta sertificētiem produktiem un kuras apakšlicenci izsniedz vienīgi Cradle to Cradle izstrādājumu inovāciju institūts (C2CPII).

Īstena ekoefektivitāte: darot pareizas lietas pareizi

Ilgtspējību bieži vien kļūdaini uzskata par centieniem samazināt piesārņotājvielu apjomu. Taču procesam ir jāsākas daudz agrākā posmā, lai piesārņotājvielas nekad nenokļūtu apritē. Īstena aprites ekonomika paredz vēl plašākus pasākumus un iekļauj pareizas rīcības izpildi pareizā veidā jau pašā procesa sakumā. Mēs šo principu piemērojam visā vērtības ķēdes garumā. Ražošanai nepieciešamie izejmateriāli tiek paturēti bioloģiskajā un tehniskajā ciklā un pastāvīgi izmantoti atkārtoti. Viss sākas ar atjaunojamās enerģijas izmantošanu ražošanas un mūsu efektīvā, uzņēmumā veiktā ūdens attīrīšanas procesa nodrošināšanai un turpinās ar pilnībā ilgtspējīgu sastāvdaļu lietošanu formulās un iepakojuma izstrādi no reciklēta materiāla.

Pareizas formulas
Pareiza ūdens attīrīšana
Pareizs iepakojums
Pareizi energoresursi
Thomas Ulbricht
Werner & Mertz profesionālo
produktu nodaļas izpilddirektors un vadītājs

„Cradle to Cradle® sertifikācija apliecina, ka zīmols Green Care Professional ir paraugs aprites ekonomikas jomā. Mūsu uzņēmuma produkti un kvalitātes standarti tādējādi ir saņēmuši apstiprinājumu no neatkarīgas iestādes.“

Cradle to Cradle® un Green Care Professional

Green Care Professional piedāvā pasaulē pirmo plašo tīrīšanas un kopšanas produktu klāstu, kam piešķirts Cradle to Cradle Gold® sertifikāts! Produktu klāsts, kas jau iepriekš ir saņēmis ES ekomarķējumu, iekļauj ārkārtīgi inovatīvus produktus, kuru izstrādē ņemti vērā visu organizāciju sektora un rūpniecības nozares lietotāju prasības.

Lai iegūtu sertifikāciju, izvēlētie Green Care Professional tīrīšanas un kopšanas produkti tika rūpīgi izanalizēti. Cradle to Cradle® modelis iekļauj detalizētu produkta novērtēšanas pamatprocedūru, atainojot, ka Green Care Professional produktos izmantotie materiāli nekaitē cilvēka dzīvībai un videi un ka materiālus ir iespējams atgriezt bioloģiskajā un tehniskajā ciklā. Ražošanai nepieciešamie energoresursi tiek iegūti vienīgi ar atjaunojamās enerģijas avotu starpniecību, bet nepieciešamā ražošanas siltumenerģija tiek ģenerēta, izmantojot klimatneitrālo dabasgāzi. Pateicoties mūsu uzņēmumā uzstādītajai ūdens attīrīšanas iekārtai, mēs spējam nodrošināt arī pastāvīgi augstu ūdens kvalitāti. Werner & Mertz, uzņēmums, kas radījis zīmolu Green Care Professional, ir apņēmies atbalstīt sociālo un vides taisnīgumu, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Atšķirībā no ekoproduktivitātes principa, kas tikai samazina vai maksimāli pazemina atkritumu daudzumu vai izvairās no neekonomiskām darbībām, Cradle to Cradle® koncepcija ir ekoefektīva, jo tā novērš atkritumu rašanos, izmantojot pareizu produkta dizainu. Salīdzinot ar citiem ekomarķējumiem, Cradle to Cradle® pārsniedz produkta tīrīšanas snieguma robežas un apvieno visus galvenos elementus kompleksa un ilgtspējīga produkta dizaina izstrādei.

Immo Sander
Werner & Mertz
iepakojuma izstrādes nodaļas vadītājs

„Izlietotā plastmasa mums ir tehnisks izejmateriāls: mūsu iepakojums gandrīz pilnībā ir izgatavots no otrreizēji pārstrādājamiem vai augstas kvalitātes otrreizēji pārstrādātiem plastmasas atkritumiem. Mēs materiālu paturam tehniskajā ciklā un tādējādi nodrošinām, ka plastmasas iepakojumu ir iespējams pastāvīgi izmantot atkārtoti.“


Reciklētā materiāla iniciatīva

Vai runāšana sniedz rezultātu? Vai tomēr runā rezultāts?

Kamēr citi par to tikai runā, mēs jau izmantojam

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

100% otrreizēji pārstrādātas plastmasas pudeles.
Tas ir pasaules rekords 100% otrreizējās pārstrādes jomā!

Īstena otrreizējā pārstrāde var izdoties vienīgi tad, ja plastmasas, kompozītmateriālu un metāla atkritumu šķirošanas konteinerā likvidētais iepakojums tiek integrēts slēgtā tehniskajā ražošanas ciklā. Šī ir Reciklētā materiāla iniciatīvas pieeja. Ikviens, kurš vēlas ar mums dalīties savās zināšanās vai pieredzē, ir laipni lūgts pievienoties mūsu pūliņiem. Kopā mēs radām inovatīvus risinājumus efektīvam materiālu ciklam, kas balstīts uz resursu taupīšanu un ilgtspējīgu produktu dizainu. Jo ilgtspējīgāks ir produkta dizains, jo mazāk atkritumu tas rada. Ar ilgtspējības palīdzību mēs rūpējamies par mūsu nākotni.

Izvēlieties bezatkritumu ceļu!